Medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk vastgesteld orgaan binnen de school en heeft als taak het toetsen van procedures en het meedenken over beleidszaken en reglementen.

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: 6 personeelsleden, waarvan bij voorkeur een lid van het onderwijsondersteunend personeel, 3 leerlingen en 3 ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Zij vinden plaats in onze personeelskamer. Jaarlijks vinden er 5 MR-vergaderingen plaats. De data zijn terug te vinden in de jaarkalender van magister.