Onze leerlingbegeleiding

Het Newmancollege heeft een duidelijk begeleidingssysteem.

Onze leerlingen doen daar tijdens hun schoolloopbaan hun voordeel mee, vooral wanneer zij problemen tegenkomen die belemmerend werken op hun leerproces.

Leerlingbegeleiding

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een goede les is immers in onze ogen de beste ondersteuning die we kunnen bieden. Passend onderwijs beoogt voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs te bieden. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Zo worden jongeren het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs in augustus 2014 hebben  scholen een zogeheten ‘zorgplicht’ gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden: op de eigen school, op een andere school in de regio of in het voortgezet speciaal onderwijs. 

Als school vinden wij het belangrijk dat iedere leerling zich prettig voelt op school en zich kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. De medewerkers van de school creëren de juiste voorwaarden zodat de leerling zichzelf kan ontplooien. We kijken naar de leerling en wat deze nodig heeft op didactisch en pedagogisch vlak.  De betrokkenheid vanuit het docententeam is groot. Er wordt tijdig gesignaleerd wanneer een leerling iets extra’s nodig lijkt te hebben. 

Indien een leerling meer nodig heeft, gaan we in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s), onderzoeken wat de ondersteuningsbehoeften zijn en welke ondersteuningsmogelijkheden wij als school in kunnen zetten. Ondersteuningsbehoeften gaan over welke ondersteuning nodig is om als leerling het onderwijs volwaardig  te kunnen volgen. Elke vorm van ondersteuning binnen onze school heeft als doel de leerling hulp te bieden die de terugkeer naar  het primaire proces en  basisondersteuning mogelijk maakt.

De ondersteuning is vooral laagdrempelig en preventief van aard. De leerling gaat niet naar de ondersteuning, maar de ondersteuning gaat naar de leerling. 

De ondersteuningsmogelijkheden zijn ingedeeld in drie niveaus: 

  • basisondersteuning (1e en 2e lijn) 
  • lichte ondersteuning (3e lijn) 
  • zware ondersteuning (4e lijn). 

Als de basisondersteuning ontoereikend is, kan de mate van ondersteuning opgehoogd worden. Wanneer de hulpvraag te complex wordt, neemt  de ondersteuningscoördinator de verantwoordelijkheid op zich om in samenspraak met ouders en indien nodig RSV Breda een passende onderwijsplek te zoeken.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit één ondersteuningscoördinator en vier ondersteuners.

Per afdeling is er een ondersteuner vanuit het ondersteuningsteam beschikbaar. De mentor heeft de mogelijkheid om de ondersteuner te raadplegen en om advies te vragen. Voor de basisondersteuning 2e lijn wordt er altijd een aanmeldingsformulier ingevuld om de informatie en hulpvraag goed in kaart te brengen. De mentor heeft hierover eerst contact met de leerling en ouders om af te stemmen wat de hulpvraag is.

Ondersteuningscoördinator van het Newmancollege is Mariska Raaijmakers.

Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken.

Klik hier om het schoolrapport Perspectief op School in te zien.
Klik hier om de ouderrapportage in te zien.

Loopbaan Ontwikkeling en -Begeleiding (LOB) op het Newmancollege

Loopbaanontwikkeling gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie ze hierover praten. De loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) wordt op onze school georganiseerd door de decanen, mevrouw Van den Bemd en mevrouw Oomen. 

De decanen zijn verantwoordelijk voor het LOB-beleid op onze school. Zij ontwikkelen lessen en activiteiten die erop gericht zijn dat leerlingen loopbaancompetenties* ontwikkelen en ervaringen opdoen zodat ze vervolgens een goede keus kunnen maken voor een profiel en een vervolgopleiding. 

In de verschillende leerjaren vinden er ouderavonden plaats waarin uitleg gegeven wordt over onderwerpen die betrekking hebben op LOB. De powerpointpresentaties van deze ouderavonden vindt u daarna in dit gedeelte van de website. LOB komt het best tot zijn recht als alle partijen daarin samenwerken: leerlingen, ouders, mentoren, vakdocenten en decanen. Mocht u vragen hebben over het keuzeproces van uw zoon of dochter of u wilt meer informatie over vervolgmogelijkheden, dan bent u van harte welkom bij één van de decanen. Een afspraak maken kan telefonisch of via de mail: ioomen@newmancollege.nl (mavo/havo) of mvandenbemd@newmancollege.nl (havo/vwo).

 

* De loopbaancompetenties zijn:

  1. Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
  2. Motievenreflectie: wat wil ik?
  3. Werkexploratie: waar kan ik dat doen?
  4. Loopbaansturing: hoe kan ik dat doen?
  5. Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Lees verder: onze kwaliteit

Klik op het blokje om door te gaan naar het volgende item.