Onze leerlingbegeleiding

Het Newmancollege heeft een duidelijk begeleidingssysteem.

Onze leerlingen doen daar tijdens hun schoolloopbaan hun voordeel mee, vooral wanneer zij problemen tegenkomen die belemmerend werken op hun leerproces.

Met aandacht

We willen graag alle leerlingen die aandacht geven die ze verdienen. Het begeleidingssysteem met de mentor als spil is daarop ook gebaseerd. Wanneer kinderen een speciale hulpvraag hebben, willen wij hun graag kansen geven. Daarbij moet worden opgemerkt dat, om te kunnen blijven voldoen aan onze maatschappelijke opdracht, we leerlingen met specifieke hulpvragen binnen de grenzen van het mogelijke willen bedienen. We zullen dan ook steeds op individuele basis, in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), bepalen of een leerling met een specifieke hulpvraag kan worden geplaatst, rekening houdend met de aard van de problematiek en de mogelijkheden van de school.

Klik hier om het schoolrapport Perspectief op School in te zien.
Klik hier om de ouderrapportage in te zien.

Het ondersteuningsteam

Binnen het Newmancollege bieden wij ondersteuning aan leerlingen op verschillende niveaus. Het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) is de mentor van de leerling. De mentor helpt de leerling in zijn/haar ontwikkeling en biedt algemene begeleiding bij het leerproces.

Indien er sprake is van een complexere hulpvraag, kan een leerling besproken worden met onze ondersteuner uit het ondersteuningsteam. Er kan een overleg gepland worden met de mentor en ouder(s)/verzorger(s) waarin passende oplossingen besproken zullen worden. Hierbij kun je denken aan specifieke afspraken voor in de les, groepscoaching, individuele coaching door een ambulant begeleider of trainingen.

In de zorgbreedtecommissie wordt aandacht besteed aan alle vormen van zorg voor de leerlingen van onze school. Deze commissie komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar.

Leerlingbegeleiding

Op het Newmancollege is een ondersteuningscoördinator werkzaam: mevr. M. Raaijmakers-Buijs. Bij de ondersteungingscoördinator komen alle verzoeken voor extra ondersteuning binnen. Een leerlingbegeleider begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problemen of didactische problemen. Signalen dat er sprake zou kunnen zijn van problematiek kunnen uit veel bronnen komen.

De leerlingbegeleider bekijkt samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en de mentor welke hulp het best ingezet kan worden. Die hulp kan binnen de school verleend worden maar er zijn ook uitstekende contacten met externe hulpverleningsinstellingen in Breda zoals Bureau Jeugdzorg, de GGZ, Kentron en het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn.

Interne vertrouwenspersonen
De interne vertrouwenspersonen horen de klacht aan, geven advies over de te bewandelen weg en indien gewenst, begeleiden zij de klager sociaal-emotioneel gedurende de klachtenprocedure. Klachten op andere terreinen kunnen worden ingediend bij de mentoren en de afdelingsleiders.

Meer weten? 
Raadpleeg ons schoolondersteuningsprofiel om meer te weten over de zorg en ondersteuning die wij kunnen bieden.

Loopbaan Ontwikkeling en -Begeleiding (LOB) op het Newmancollege

Loopbaanontwikkeling gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie ze hierover praten. De loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt op onze school georganiseerd door de decanen, mevrouw Van den Bemd, mevrouw Goei en mevrouw Visser.

De decanen zijn verantwoordelijk voor het LOB-beleid op onze school. Zij ontwikkelen lessen en activiteiten die erop gericht zijn dat leerlingen loopbaancompetenties* ontwikkelen en ervaringen opdoen zodat ze vervolgens een goede keus kunnen maken voor een profiel en een vervolgopleiding. In de verschillende leerjaren vinden er ouderavonden plaats waarin uitleg gegeven wordt over onderwerpen die betrekking hebben op LOB. De powerpointpresentaties van deze ouderavonden vindt u daarna in dit gedeelte van de website. LOB komt het best tot zijn recht als alle partijen daarin samenwerken: leerlingen, ouders, mentoren, vakdocenten en decanen. Mocht u vragen hebben over het keuzeproces van uw zoon of dochter of u wilt meer informatie over vervolgmogelijkheden, dan bent u van harte welkom bij één van de decanen. Een afspraak maken kan telefonisch of via de mail: ioomen@newmancollege.nl (mavo/havo) of mvandenbemd@newmancollege.nl (havo/vwo).

* De loopbaancompetenties zijn:

  1. Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
  2. Motievenreflectie: wat wil ik?
  3. Werkexploratie: waar kan ik dat doen?
  4. Loopbaansturing: hoe kan ik dat doen?
  5. Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Lees verder: onze kwaliteit

Klik op het blokje om door te gaan naar het volgende item.