Kwaliteit op het Newman

De kwaliteit van het onderwijs staat volop in de belangstelling. Vaak wordt de kwaliteit gemeten op basis van de harde resultaten van een school. Zeker, de resultaten tellen maar voor ons is kwaliteit een meervoudig begrip. Brede ontwikkeling, de mogelijkheid tot excelleren, samenwerking in netwerken en ketens, zorg voor de kwetsbare leerlingen en de verbinding tussen onderwijs en de samenleving doen er toe. Op www.scholenopdekaart.nl kunt u zien op welke wijze we ook over deze kwaliteitsaspecten verantwoording afleggen.

Tal van activiteiten zorgen ervoor dat onze leerlingen niet alleen leren voor het diploma maar vooral om zich een waardevolle positie te kunnen verwerven in de dynamische samenleving waarin ze opgroeien. Participatie is een sleutelwoord voor het Newmancollege. Door te participeren in binnen- en buitenschoolse activiteiten leert de leerling verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen handelen, rekening te houden met zijn medeleerlingen en ontwikkelt hij zich tot een kritische burger in onze democratische samenleving. Deze maatschappelijke opdracht stellen wij op het Newmancollege centraal.

Scholen op de kaart

In het project 'Scholen op de kaart' maken alle scholen in het Voortgezet Onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties zoals slaagpercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen via hun website presenteren. Aan de hand van twintig indicatoren worden op het internet niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast heeft elke school de mogelijkheid bij elk thema een toelichting te geven.

Op deze manier geeft het Newmancollege een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties, dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie, Trouw, Elsevier en Algemeen Dagblad. De informatie, afkomstig van het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is geen doel op zich. Zij dient als basis voor de dialoog die scholen voeren met ouders en andere belanghebbenden. 

Mocht u vragen hebben over deze informatie, neem dan gerust contact met ons op.
U kunt hier klikken om naar de site van scholen op de kaart te gaan.

Meer weten?

Download hier de schoolgids van het Newmancollege. In de schoolgids vindt u alle informatie over ons onderwijs, de begeleiding van de leerlingen en praktische informatie. 

Download hier het schoolplan van het Newmancollege. Het schoolplan 2024 - 2028 biedt inzicht in de onderwijsfilosofie, in de onderwijsorganisatie en in de onderwijsdoelen van het Newmancollege.

Lees verder: onze mensen

Klik op het blokje om naar het volgende item te gaan.