Waarom Bèta Challenge Programma?

Het Bèta Challenge Programma is het resultaat van de samenwerking tussen 4 scholen in het zuiden van het land (Newmancollege, ’t Rijks in Bergen op Zoom, De Rede in Terneuzen en het Libanon lyceum in Rotterdam). Deze scholen hebben het initiatief voor dit programma genomen en inmiddels hebben meerdere scholen, verspreid over het land, zich aangesloten.

Het Bèta Challenge Programma is een leerlijn mavo-MBO (middelbaar beroepsonderwijs) die twee belangrijke doelstellingen realiseert:Bèta Challenge programma (BCP):Wat houdt dat in?

Ontwikkeling

De leerlingen werken projectmatig waarbij, naast kennis en vaardigheden, ook de ontwikkeling van competenties aandacht krijgt. Deze competenties als samenwerken, plannen & organiseren en oplossingsgericht werken, zijn ook belangrijk in het MBO. De overgang van mavo naar MBO wordt hierdoor verbeterd.

Doordat de leerlingen bij het projectmatigwerken veel activiteiten in bedrijven en in het MBO uitvoeren, krijgen ze een goed beeld van de mogelijkheden voor hun vervolgopleiding en van de arbeidsmarkt. Ze kunnen daardoor een bewustere keuze voor de vervolgopleiding maken. Hierdoor wordt voorkomen dat zij later tot de ontdekking komen dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt, moeten wisselen van opleiding of mogelijk zelfs de opleiding moeten staken. We werken momenteel aan de uitwerking van een eigen examenprogramma. Het Ministerie van O, C en W heeft inmiddels aangegeven positief tegenover dit programma te staan. We hopen dat volgend schooljaar het examenprogramma is uitgewerkt en het eigen examenvak een feit is.

Wat houdt het programma in?

Opdrachten als basis van het onderwijs
Het Bèta Challenge Programma bestaat uit een aantal projecten. In ieder project wordt een opdracht door een bedrijf of instelling gegeven. Het zijn problemen die zich in een bedrijf voordoen en waarvoor aan de leerlingen gevraagd wordt een oplossing te bedenken. De leerlingen werken daarbij ingroepen. De leerlingen presenteren hun gevonden oplossingen aan de bedrijven en worden beoordeeld door het bedrijf en de docent.

Bedrijfsbezoek in het kader van loopbaanoriëntatie
Leerlingen brengen tijdens het uitvoeren van de opdracht een bezoek aan de opdrachtgever. Ze oriënteren zich daarbij op het bedrijf of de instelling en de beroepen die daar worden uitgeoefend. Ze praten met de professionals en gaan na of een dergelijk beroep (bedrijf of sector) iets voor hen is. Dit verklaart ook de regelmatig georganiseerde bedrijfsbezoeken en excursies die de leerlingen krijgen.

Ontwikkeling van competenties
Naast kennis en vaardigheden is de ontwikkeling van competenties erg belangrijk. Leerlingen die naar het MBO gaan, worden geacht zelfstandig te kunnen werken, creatief te zijn, samen te kunnen werken enz. Geleidelijk worden deze competenties verder ontwikkeld zodat de leerlingen beter toegerust het MBO kunnen gaan volgen.

Samenwerking met mbo-scholen
Vanaf leerjaar 3 worden steeds meer activiteiten uitgevoerd op het MBO. Hierdoor krijgen de leerlingen een duidelijk beeld van de verschillende opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook kunnen ze hierdoor een beter beargumenteerde keuze maken voor de vervolgopleiding.

Voor het Bèta Challenge Programma werken we nauw samen met de MBO- scholen. Leerlingen werken en leren dus op verschillende plaatsen: op de eigen school, op het MBO en mogelijk ook in het bedrijf of in de instelling. Wij zijn er van overtuigd dat door deze leer route de kansen van onze leerlingen op een succesvolle schoolcarrière sterk toenemen.