Notice:<i>Undefined index: cImage_alt</i><br />

Afdelingsleider havo Newmancollege (0,9-1,0)

0,9 - 1,0 fte

Het Newmancollege in Breda zoekt een nieuwe afdelingsleider havo (0,9-1,0 fte). De school biedt een prettig werkklimaat met veel autonomie en ontwikkelruimte voor medewerkers. Van medewerkers wordt verwacht dat zij die ruimte zodanig benutten dat hun werk boeiend blijft en dat ze leerlingen motiveren om te worden wie ze willen zijn. “Het Newmancollege levert een fundamentele bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren om kansrijk te kunnen functioneren in de wereld van nu en morgen.”

De school

Het Newmancollege is een katholieke scholengemeenschap in Breda-Noord met ongeveer 1400 leerlingen. De dagelijkse leiding is in handen van een rector, twee conrectoren en vier afdelingsleiders.

Het Newmancollege is een maatschappelijk betrokken, innovatieve school met een vriendelijk pedagogisch klimaat. Zo beginnen de lessen elke dag met een investuur waarbij de leerlingen zelf de keuze maken of en door wie ze geholpen willen worden op het gebied van verdieping, ondersteuning of verrijking. Daarna volgen er lessen van 70 minuten en tot slot eindigt de dag met allerlei eXtra (X-tijd) activiteiten voor de leerlingen die dit willen. Voor bovenbouwleerlingen is maatwerk mogelijk. 

We werken met formatieve evaluatie, waardoor leerlingen inzicht krijgen in hun functioneren en vaardighedenniveau en nemen een beperkt aantal summatieve toetsen af per vak. Het team is intrinsiek gemotiveerd en betrokken bij de onderwijsontwikkelingen. Niet elke verandering is uiteraard voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend. Het continu blijven werken aan onderwijsontwikkeling en -vernieuwing is dan ook een aandachtspunt. Daarbij is het van groot belang dat de school goed blijft samenwerken met scholen, bedrijven en andere partners in de omgeving.

Meer informatie over de school is te vinden op www.newmancollege.nl.

De afdelingsleider

Als afdelingsleider havo geef je direct leiding aan de circa 25 docenten en mentoren die het havo-team vormen. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen in de afdeling en werkt actief samen met het ondersteuningsteam. Uiteraard heb je ook een kerntaak in de communicatie naar ouders en vertegenwoordig je de school en je team. Op het Newmancollege wordt de zelfontplooiende en onderzoekende houding van leerlingen gestimuleerd. Decanen dragen daar actief aan bij en leerlingen tonen steeds meer eigen initiatief, bijvoorbeeld door afspraken te maken met opdrachtgevers van het technasium of het kiezen voor maatwerktrajecten zoals verbreden en versnellen richting het examen. Jij bevordert deze ontwikkeling ook.

Je neemt docenten erin mee en legt de verbinding tussen mensen, inhoud en processen.

Je agenda kan sterk beïnvloed worden door de waan van de dag. Het is dan ook van belang dat je een goede balans weet aan te brengen in het stellen van je eigen prioriteiten en het flexibel meebewegen waar nodig. Om iedereen aangehaakt te houden, communiceer je heel helder over de keuzes die je maakt en de plannen die je met je team wilt ontwerpen en uitvoeren. Je geeft de docenten in je team een ruime mate van autonomie binnen de kaders en afdelingsdoelen. Je neemt mensen serieus, geeft aandacht, weet wat er speelt, en stuurt op basis van vertrouwen. Zo draag je bij aan een klimaat waarin docenten eigenaarschap tonen en de ruimte ervaren om zichzelf en hun vak te blijven ontwikkelen. 

Als lid van de schoolleiding draagt de afdelingsleider actief bij aan de onderwijsontwikkeling op het Newmancollege. Binnen de schoolleiding zijn ook afdelingsoverstijgende portefeuilles verdeeld. Afdelingsleiders hebben daarin een belangrijke rol, zowel procesmatig als op inhoud. Je zoekt daarbij uitdrukkelijk de samenwerking en afstemming met de andere afdelingsleiders. Zo versterken jullie elkaar en kunnen jullie op elkaar bouwen. Binnen de schoolleiding wordt ieders inbreng en expertise gewaardeerd en zo goed mogelijk benut. Om een wezenlijke bijdrage te leveren, ben je niet terughoudend in datgene wat jij in te brengen hebt én laat je ruimte voor de wensen en meningen van je collega’s. Het past bij jou dat je niet alleen in je team maar ook binnen de schoolleiding een verbindende rol inneemt.

“Wij dagen leerlingen uit om zich op eigen wijze optimaal te ontplooien tot competente, wendbare en zelfbewuste jongvolwassenen.”

Wat breng je mee?

 • Ervaring in het VO of PO
 • Kennis van eigentijdse didactiek en pedagogiek
 • Leidinggevende ervaring
 • Uitstekende contactuele vaardigheden
 • Ervaring in het vormgeven en aansturen van veranderingstrajecten
 • Een stevige persoonlijkheid, gericht op verbinding en samenwerking

En verder …

 • Kun je snel schakelen en tempo maken
 • Ben je taakvolwassen en durf je je rol te pakken
 • Kun je uitstekend plannen en organiseren
 • Ben je open en toegankelijk voor collega’s, leerlingen en ouders
 • Bevorder je een professionele cultuur in de school

 Om deze functie goed te kunnen vervullen, zet je de volgende competenties in.

Onderwijskundig leiderschap

Je hebt een heldere visie op ontwikkelingen in het onderwijs en de hedendaagse samenleving. Die ontwikkelingen én je kennis en ervaring zet je in om mede richting te geven aan de onderwijskundige keuzes van het Newmancollege. Vanuit de inhoud weet je je team te inspireren en de onderwijsontwikkeling te versterken. Je weet wat je team nodig heeft om actief bij te kunnen dragen aan de doelen van de havo-afdeling.

Leidinggeven aan professionals

Je daagt je teamleden uit om hun expertise in te brengen en daarmee invulling te geven aan de koers van het Newmancollege. Met een zorgvuldige en effectieve organisatie van processen faciliteer je professionals optimaal in de focus op hun eigen rol en inbreng. Mede dankzij jouw leiderschapsstijl halen medewerkers het beste uit zichzelf. Je geeft medewerkers waardering voor hun werk en spreekt ze aan waar nodig. Je geeft professionele feedback en kunt die ook goed ontvangen.

Daadkracht

In je handelen streef je naar resultaat. Daarbij houd je de gemeenschappelijke ambities goed voor ogen. Je doorziet een situatie snel en bent besluitvaardig. Je kunt goed omgaan met tegenvallers en bent flexibel in je handelen maar vasthoudend in het bereiken van je doel. Daarover communiceer je duidelijk en tijdig.

Organisatiesensitiviteit

Binnen en buiten de school spelen verschillende belangen. Daar heb je oog voor en waar nodig houd je er rekening mee in je besluitvorming. Je bent alert op wat er leeft onder leerlingen, ouders, binnen je team en de schoolleiding en laat iedereen in zijn waarde. Ook ben je je bewust van het effect van je eigen handelen en wek je vertrouwen door transparant te communiceren en goed te luisteren. Je durft gevoelige onderwerpen en dilemma’s aan te snijden en te blijven handelen in het belang van alle betrokkenen bij onze school.

Omgevingsbewustzijn

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent uitnodigend, toegankelijk en prettig in de omgang. Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, personele en organisatorische ontwikkelingen en zet deze kennis in voor de verdere ontwikkeling van je afdeling.

“Brede ontwikkeling, de mogelijkheid tot excelleren, samenwerking in netwerken en

ketens, zorg voor de kwetsbare leerlingen en de verbinding tussen onderwijs en de samenleving doen er toe.”

Wat de school te bieden heeft

Het betreft een functie van 0,9-1,0 fte in schaal 12 van de cao voortgezet onderwijs, per 1 januari 2024. Er is sprake van een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband. De school biedt:

 • Een cultuur waarin continu onderwijsontwikkeling centraal staat;
 • Stabiliteit; het leerlingenaantal is stabiel en de school is financieel gezond;
 • Een bijzonder prettig werk- en leerklimaat;
 • Ruimte om jezelf te zijn en je te blijven ontwikkelen;
 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedurebeschrijving werving & selectie

Informatie met betrekking tot de school

Uitgebreide informatie over de school vindt u op de website www.newmancollege.nl.

Informatie met betrekking tot de functie en de procedure

Een beschrijving van de functie en gevraagde competenties vindt u in de profielschets.

Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de rector van het Newmancollege Dhr. Raymond van Velthoven, telefoon: 06 43 87 09 20 of per mail: rvanvelthoven@newmancollege.nl

Sollicitatie

Uw sollicitatiebrief stuurt u per e-mail aan Dhr. R.P. van Velthoven.

De sluitingsdatum is vrijdag 15 september om 17.00 uur.

Benoemingsadviescommissie (BAC)

De benoemingsadviescommissie bestaat uit vijf leden en wordt gevormd door de rector, de conrector onderwijs, een afdelingsleider, een docent en iemand namens het onderwijsondersteunend personeel.

Selectie

Op maandagmiddag 18 september vindt de brievenselectie plaats door de benoemingsadviescommissie van het Newmancollege.

Selectiegesprekken

De BAC voert in twee rondes selectiegesprekken. Deze zijn als volgt gepland:

 • De eerste gespreksronde op maandag 25 september tussen 09:00 en 17:00 uur.
 • De tweede gespreksronde op woensdag 27 september tussen 09:00 en 12:00 uur.

Benoeming

De benoemingsadviescommissie zal uiteindelijk komen tot een voordracht van een kandidaat aan de rector van het Newmancollege. Het besluit tot benoeming wordt verwacht rond 28-09- 2023.

De feitelijke werkzaamheden starten bij voorkeur op 1 januari 2024.

Direct solliciteren
Solliciteren voor

16 september 2023

Contactpersoon

Raymond van Velthoven Rector telefoon: 06 43 87 09 20 rvanvelthoven@newmancollege.nl

Direct solliciteren

Vragen over werken bij...?

Neem contact op!

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Raymond van Velthoven, rector.